Chairman of the congress:

Vincent S. Tseng,  Taiwanese Association for Artificial Intelligence

Yung-Jen Hsu,  National Taiwan University

 

Chairman of games:

Shun-Chin Hsu, Chang Jung Christian University

Shi-Jim Yen, National Dong Hwa University

I-Chen Wu,  National Chiao Tung University

 

Referee:

Ping Chiang Chou